Rosalie Verté // Lichaams- en bewegingscoach

Beroepsprofessionaliteit

·       De creatief therapeut is lid van de BVCT-ABAT (Belgische Vereniging van Creatieve Therapie). Informatie over deze vereniging kan je terugvinden op www.bvct-abat.be

·       De creatief therapeut handelt naar de beroeps en deontologische code opgesteld door de BVCT-ABAT. 

Dossiervorming

 • De cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de creatief therapeut in behandeling komen. Indien de therapeut van mening is dat voor de cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst de therapeut de cliënt, in overleg, door of terug naar de huisarts.
 • De therapeut is niet verplicht tot dossiervorming, maar houdt dit wel bij daar het nodig is om de voortgang van het proces te bewaken.  

 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier.  Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen. Hiervoor ondertekent u een apart toestemmingsformulier.

 • In het dossier worden volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email) , verslaglegging, evaluatie en resultaten.

 • De cliënt kan zijn/haar dossier inzien maar niet meenemen. De cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage van het dossier bij de therapeut. De therapeut heeft 1 week de tijd om het dossier bij te werken.

Behandeling  

 • In de begin(fase) wordt een (voorlopige) behandelingsdoelstelling geformuleerd.

 • Uw eigen doelstellingen zijn een leidraad doorheen de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaats of de therapie u op weg helpt om de geformuleerde doelstellingen te bereiken.

 • De sessies duren 1 uur en vinden regelmatig plaats zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

 • Er vindt regelmatig binnen de sessies een overleg plaats waarin de therapeut mondeling verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/dag verplaatst. Bij langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Kosten en betalingsvoorwaarden

 • De kosten per therapiesessie bedragen € 50 . Voor een uitgebreid overzicht van de tarieven zie www.rosalieverte.be

 • U dient zelf voordien te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk is dat er in het huidige zorgsysteem geen terugbetaling gekoppeld is aan deze kosten.

 • Betalingen dienen binnen de 30 dagen te worden voldaan onder vermelding van factuurnummer. Bij niet tijdige betaling kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie en workshops

Therapie

Het afzeggen van een afspraak kan tot uiterlijk 24uur voor het afgesproken tijdstip via telefoonnummer: 0495673384. Bij het niet of niet tijdig annuleren van een afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De betalingstermijn is 2 weken. INdien er bijkomende kosten zijn bij het innen van de factuur (administratiekosten bij herinneringsfactuur of aangetekende brief), zijn deze voor eigen rekening.

In België voorziet de wettelijke ziekteverzekering geen terugbetaling voor deze therapeutische ondersteuning . Hopelijk komt er daar weldra verandering in.

Prijzen in Euro inclusief 21%BTW.


Workshops

Voor annuleren van eenmalige workshops gelden de volgende voorwaarden:

 • tot 5 dagen voor aanvang van de workshop zijn er geen annuleringskosten
 • later dan 5 dagen (tot 24 uur voor de aanvang) voor aanvang van de workshop of reeks wordt 50% van de afgesproken prijs aangerekend als annuleringskost.
 • Tot 24 u voor aanvang van de cursus wordt 100% van de cursusprijs aangerekend.

Voor annuleren van een reeks workshops gelden de volgende voorwaarden:

 • tot 5 dagen voor aanvang van de workshop zijn er geen annuleringskost
 • later dan 5 dagen (tot 24 uur) voor aanvang van de (eerste) workshop of reeks wordt 50% van de afgesproken prijs aangerekend als annuleringskost.
 • na 24 u voor aanvang van de cursus wordt 100% van de cursusprijs aangerekend.
 • Annuleren na aanvang van de reeks (bv. In het midden van de reeks), gelden dezelfde tijden en reglementering als hierboven beschreven.

Annuleren van een workshop dient steeds schriftelijk te gebeuren via de mail: info@rosalieverte.be.

Rosalie Verté behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een workshop te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.
 

Schade en klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te bekijken of u er samen uit kunt komen.
 • De therapeut heeft een beroepsverzekering afgesloten bij AMMA verzekeringen.